Publicacions


Tesi

Bretxa, V. (2014). El salt a secundària. Canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa. Universitat de Barcelona. [Qualificació: Excel·lent Cum Laude]


Llibres / Books

Vila, F.X. & Bretxa, V. (2015). Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-sized Languages. Bristol·Buffalo·Toronto: Multilingual Matters.

Bretxa, V; Comajoan, L; Vila, FX. (en premsa) Les veus del professorat. L'ensenyament i la gestió de les llengües a secundària. Barcelona: Horsori.


Articles / Journal Articles

Vila, FX; Ubalde, J; Bretxa, V; Comajoan, L (in press) Changes in language use with peers during adolescence: A longitudinal study from Catalonia. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, [Índex d’impacte: 0.878/ Quartil (SCI/SSCI): Q2]

Bretxa, V. (2016) Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 110-125. [CARHUS Plus+ A, SJR Q2] >[ressó a la Fundació.cat amb la notícia]

Bretxa, V; Comajoan, Ll; Ubalde, J. i Vila, FX. (2016). Changes in the linguistic confidence of primary and secondary
students in Catalonia: a longitudinal study. Culture and Curriculum, 29, no.1 56-72 [Índex d’impacte: 0.405/ Quartil (SCI/SSCI): Q3]

Vila, F.X.; Comajoan, L; Bretxa, V. (2016). Science in what language? Multilingualism at a university research park in Barcelona. Language Problems and Language Planning,40 [Índex d’impacte: 0.231/ Quartil (SCI/SSCI): Q4]

Bretxa, V. & Vila, F.X. (2014). Les llengües dins l’aula en la transició educativa. Barcelona: Revista Llengua i Dret, 62. (Languages inside the classroom in educational transition).

Vila, F.X., Comajoan, Ll. & Bretxa,V. (2014) ¿En qué lenguas se produce la ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona. Revista Internacional de Organizaciones

Bretxa,V & Vila, F.X.(2013). Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al secundari: Mataró, un estudi de cas. Barcelona: Treballs de Sociolingüística Catalana, 22. (The effects of linguistic transition from primary to secondary school in Mataró).

Vila, F.X., Comajoan, Ll. & Bretxa,V. (2012). Llengües i globalització en el món de la recerca: Els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona. Barcelona: Caplletra, 52. (Languages and globalization in the research field: Knowledge and Language Use in a Cientific Park of Barcelona).

Bretxa,V (2009) El salt a secundària: els preadolescents, consum cultural i llengua. Berlín: Zeitschrift für katalanistik, 22. (The jump to the high school: the tweens, consumer culture and language)

Bretxa,V., Comajoan,Ll., Sorolla,N (2008) De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja. Barcelona: Noves SL, Hivern 2009. (From monolingual family background to bilingual identification: the case of pre-adolescents in Mataró and the Aragonese border area)

Bretxa, V. (2006). Els usos lingüístics en les TIC de les PIMES a Catalunya. Barcelona: Llengua i ús. Revista Tècnica de política lingüística, 36. (Linguistic uses in technology at medium and small companies in Catalonia).

Bretxa, V., & Torner, R. (2005). El català ocult: El potencial d’ús lingüístic a la presó model de Barcelona. Barcelona: Revista Llengua i Ús, 32. (Hidden Catalan: The potential of linguistic use in the Model prison of Barcelona).


Capítols de llibre  / Chapters

Bretxa, V. (en premsa). Actituds i representacions lingüístiques. Dins Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població dels Territoris de Llengua Catalana 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística.

Bretxa, V; Comajoan, L; Vila, FX. (en premsa). Les veus del professorat: discursos lingüístics dels docents a secundària. Dins Vila, FX & Boix, E. (Ed.) La promoció de l’ús de la llengua des del sistema educatiu: realitats i possibilitats. Edicions Universitat de Barcelona.

Bretxa, V. & Vila, FX. (en premsa) Les comunitats lingüístiques mitjanes: la posició del català dins Bastardas, A. (Ed.) Llengües mitjanes. Barcelona: Octaedro.

Bretxa, V. & Ubalde, J. (en premsa). Normes d’ús en converses bilingües i les percepcions i preferència lingüístiques. Dins Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística.

Vila, F.X & Bretxa,V. (2013). The Analysis of Medium-sized Language Communities in Vila, F.X (Ed.) Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Bristol·Buffalo·Toronto: Multilingual Matters

Bretxa, V., & Parera, M.À. (2012). “Et dóna la base”. Itineraris biogràfics d’adquisició i ús del català del jovent castellanoparlant de Santa Coloma de Gramanet. In Vila, F.X. (Ed.) Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: IEC- Institut Estudis Catalans- Xarxa CRUSCAT. ("School gives you the basis". Biographical itineraries of acquisition and use of Catalan of the Spanish-speaking youth of Santa Coloma de Gramanet)

Vila, F.X., Comajoan, Ll, Bretxa,V, Sorolla, N i Tenorio, X (2011). Les tries lingüístiques dels infants d’origen al·lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja. In Vila, F.X. & Salvat, E. Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR (The linguistic choices of children of allochthonous origin in several regions of Catalonia).

Bretxa,V. (2011). Les actituds i les representacions lingüístiques dins Enquesta d’Usos lingüístics de la Població 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística. (Attitudes and linguistic representations within Uses of Linguistic Survey of Population 2008)

Torres, J. (Coord.), Vila, F. X., Fabà, A., and Bretxa, V. (2005). Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003. Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística, 2005 (Statistics about language use in Catalonia in 2003. Language and society in Catalonia in the beginning of the 21st century).


Articles divulgació

Bretxa, V. (2016). Carta a un estudiant de sociolingüística. Apunt al Blog Racó català [786 visites]

Bretxa, V. (2016). La gestió de les llengües a les aules. Revista Barcelona Metròpolis, núm 99

Bretxa, V. (2016) Trajectòries del consum cultural dels adolescents catalans. Apunt al Blog Racó català [1041 visites]

Bretxa, V. (2016) Les veus del professorat. Apunt al Blog Racó català [1263 visites]

Bretxa, V. (2016) «Et dóna la base». Apunt al Blog Racó català [1235 visites]

Bretxa, V. (2016) Qui comença una conversa en català?. Apunt al Blog Racó català [2114 visites]

Bretxa, V. (2015) Les llengües a l'escola catalana. Apunt al Blog Racó català [2426 visites]

Bretxa, V. (2015) L'estat del català. Apunt al Blog Racó català [2514 visites]

Bretxa, V. (2015) En quina llengua es fa ciència a Catalunya. Apunt al Blog Racó català [1694 visites]

Boix, E. Bretxa, V. de Rosselló, C. (2015) Tres invitacions a la sociolingüística. Barcelona: Treballs de Sociolingüística Catalana, 25.


Make a Free Website with Yola.